Styret i KSK


Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Klubbens lovnorm finner du her.


Styret skal blant annet:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.

e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.


RolleNavnValgt for periode
LederErik Johansen
2år (2023-2025)
NestlederIvar Grøneng
2 år (2024-2026)
StyremedlemLeif Borge
2 år (2024-2026)
Styremedlem
Are Reines2 år (2023-2025)
Styremedlem
Egil Stabell Jahren
2 år (2024-2026)
StyremedlemRita Sætre Fykop
2 år  (2024-2026) 
Varamedlem
Sigurd Frøseth2 år  (2023-2025)


Kontrollutvalg

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet

organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

RolleNavnValgt for periode
LederTage Andersen1 år  (2024-2025)
Medlem

Karin Gabrielsen

1 år  (2024-2025)


Valgkomite

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

RolleNavnValgt for periode
LederPål Hannevig
1 år  (2024-2025)
MedlemHilde Sørlundsengen
1 år  (2024-2025)
MedlemMartin A. Øyrehagen Nilsen
1 år  (2024-2025)
VaraedlemTony Pete
1 år  (2024-2025)